Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

Pháp Thoại Mới

Pháp Thoại

Tìm!

Những bài nghe nhiều nhất

1. Lớp Chánh Kiến
2. Pháp Thoại - Phần I - Những Gì Cần Thông Suốt để Tu Tập
3. Pháp Hành
4. Pháp Thoại - Không diệt ý thức, dùng ý thức làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết
5. Pháp Thoại - Phần II - Những Gì Cần Thông Suốt để Tu Tập
6. Lớp Chánh Tư Duy
7. Đạo Đức Nhân Quả
8. Pháp Thoại - Cách thức tu tập tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự
9. Pháp Thoại - Những Gì Cần Tu Tập - III (tiếp theo Những gì Cần Thông Suốt I & II…
10. Giới Luật