Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Vấn Đạo - Cách Thức T… | Trang Chính | Luật Âm Dương »

Vấn Đạo - Người đang tu tập khi chết thì nên Thiêu hay Chôn

Nhân khi Thầy đề cập về chuyện Tưởng Uẩn tiếp tục tu khi Sắc Uẩn còn. Chuyện nầy rất quan trọng cho người tu sao từ trước đến nay không thấy Thầy cảnh giác phật tử ?

Con hiểu như vầy, xin Thầy giải đáp cho con rỏ hơn: Nếu nói từ trừơng của một người đi đầu thai thì đâu nhất thiết khi mình chết mới có chuyện đầu thai ! Thực tế cho thấy số sinh vật (trong đó có con người) sanh sản hằng ngày rất nhiều so với số sinh vật chết mỗi ngày, vậy thì số sinh vật thặng dư đó là do vô số từ trừơng trong vũ trụ nhập thai vào. Có lẽ từ lâu mình quen với quan niệm, một người đầu thai thành một người nên mình kẹt trong quan niệm hạn hẹp nầy. Vì vậy mà không nghỉ đến chuyện vạn vật sinh sản, tăng trưởng do nhân duyên, duyên hợp, rồi từ trường vô số trong vũ trụ, sẽ không khi nào thiếu để đi vào một sinh vật mới !


TRẢ LỜI CHO NGHIÊM:

Muốn biết sự tái sinh luân hồi như thế nào thì phải cố gắng tu chứng quả A La Hán thì tự mình thấy biết rõ ràng. Còn bây giờ quý phật tử có hiểu biết sự tái sinh luân hồi cũng chỉ là cái hiểu biết của Thầy mà thôi.

Về vấn đề tu trong tưởng là do một phật tử hỏi Thầy trong một bài kinh đức Phật dạy: “Một người tu tập làm muội lược tâm tham sân si mạn, nghi khi chết bỏ thân này sẽ được sinh thiên rồi tiếp tục tu tập cho đền khi chứng quả A La Hán”. Lời dạy này hầu như mọi người đều nghĩ rằng có cõi Trời. Trong một bài kinh khác đức Phật dạy: “33 cõi Trời là cõi tưởng”. Vậy nghĩa lý này như thế nào?

Qua hai bài kinh trên đây Thầy mới giải thích cho phật tử hiểu biết: Cõi Trời chỉ là cõi tưởng chứ không có cõi thật, do tưởng uẩn lưu xuất cảnh giới đó giống như trong giấc mộng của người chiêm bao.

Một người tu theo đạo Phật dù ít hay nhiều họ cũng đều làm giảm đi lòng tham, sân, si, mạn, nghi. Do sự làm giảm đi lòng tham, sân, si, mạn, nghi nên họ không thể tương ưng với những người khác còn đầy dủ tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Vì thế, họ không thể đi tái sinh luân hồi được. Do không thể tái sinh luân hồi được, dù thân này đã chết. Chúng ta ai cũng biết khi tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp thì những từ trường đã làm giảm bớt tâm tham sân, si, mạn, nghi trở thành một sức mạnh bảo vệ cơ thể người chết không tan rữa, hư hoại. Cơ thể của người chết bây giờ cũng giống như người đang ngủ, người ngủ thì còn thở nhưng người chết là hết thở, nhưng người chết cơ thể không bị hư hoại là một điều rất quan trọng. Đó là nhờ có hai điều kiện sau đây:

1-    Là nhờ ướp thuốc hoặc giữ gìn cơ thể trong độ lạnh dưới không độ. Điều này được xem là cơ thể đã hư hoại.

2-    Là nhờ từ trường thiện đã muội lược nghiệp tham, sân, sai, mạn, nghi bảo vệ do công phu tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp. Điều này được xem là cơ thể chưa hư hoại.

Khi cơ thể được bảo vệ trong từ trường xả tâm ly dục ly ác pháp thì người ấy đang tu tập trong tưởng uẩn giống như người nằm chiêm bao thấy mình đang tu tập hít thở xả từng tâm niệm ác và luôn luôn giữ gìn bảo vệ chân lí bất động tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi nào người này dùng tưởng xả hết tâm tham, sân ,si, mạn, nghi thì chứng quả A La Hán thì lúc bây giờ cơ thể mới hư hoại hoặc trở thành tượng đá chôn trong lòng đất.

Do lời dạy của đức Phật, Thầy khuyên quý phật tử khi tu tập diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp trên Tứ Chánh Cần thì khi chết không nên đem thiêu đốt mà nên chôn cất.

Kính ghi

Thầy của các con

Trưởng lão Thích Thông Lạc