Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Đường Về Xứ Phật (Tập… | Trang Chính | Thời khóa tu tập tron… »

Tứ Bất Hoại Tịnh hay Pháp Môn Niệm Phật

Như thế thế nào mới thật sư niệm Phật?  Xin quí vị hãy bấm vào xem bài pháp dưới đây do  HT THích Thông Lạc biên soạn.

Kinh Sách ngắn