Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Bài Giả… | Trang Chính | Pháp Thoại - Đạo Đúc … »

Pháp Thoại - Giới Luật - Mùa An Cư Kiết Hạ

Ba thời khóa, mỗi tháng một lần, lớp Giới Luật được HT. Thích Thông Lạc giảng cho Tăng Ni tu tập vào mùa An Cư Kiết Hạ tại chùa Phước Thành, Trãng Bàng năm 2008.  Rất tiếc thời khóa thứ 3 không có thu âm.


Giới Luật - 01a

Giới Luật - 01b

Giới Luật - 02


Chú ý:  Để tải bài xuống, qúi vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải chuột và chọn "Save Target as."