Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Giới Luậ… | Trang Chính | Pháp Thoại - Nhiếp Tâ… »

Pháp Thoại - Đạo Đúc Nhân Bản Nhân Qủa - Như Lý Tác Ý - Tham Vấn

Thầy giảng:  Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả và pháp Như Ly Tác Ý tại giảng đường Chơn Như II ngày 2-7-08.

Bài giảng 01a

Bài giảng 01b

Chú ý:  Để tải bài xuống, qúi vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải chuột và chọn "Save Target as."