Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Đạo Đúc … | Trang Chính | Pháp Thoại - Sự An Ni… »

Pháp Thoại - Nhiếp Tâm và Xã Tâm

Thầy giảng:  Phương pháp Nhiếp Tâm và Xã Tâm tại Giảng đường Chơn Như II ngay 29-6-08.


Bài giảng Nhiếp Tâm_Xã Tâm


Chú ý:  Để tải bài xuống, qúi vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải chuột và chọn "Save Target as."