Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Sự An Ni… | Trang Chính | Pháp Thoại - Phần II … »

Pháp Thoại - Phần I - Những Gì Cần Thông Suốt để Tu Tập

Những bài giảng sau đây Thầy về tu viện Chơn Như I giảng dạy, hướng dẫn và theo dỏi sự tu tập của tu sinh nam nữ vào đầu năm 2008.  Lời giảng dạy căn bản và thiết thực để thực tập xã tâm và nhiếp tâm qua giới đức và giới hạnh của tu sinh.  Thầy kiểm tra lại những gì Thầy đã giảng dạy, trợ giúp và sách tấn tu sinh vượt qua những chướng ngại trong sự tu tập đề sớm đạt được tâm thanh thản an lạc và vô sự - tâm giải thoát. 


  • Chú ý:  Để tải bài xuống, quí vị để chuột chỉ vào bài và bấm bên phải chuột, chọn "Save Target as."