Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Tứ Bất Hoại Tịnh hay … | Trang Chính | 19 Đề Mục - Định Niệm… »

Thời khóa tu tập trong thời Đức Phật - cập nhật mới 9/08

Tập sách ngắn được Thầy nhuận lại trong năm 2008.  Thầy lập lại lời dạy cụ thể và thiết thực của Đức Phật mà Ngài đã hướng dẫn đệ tử tu tập chứng đạo quả hơn 2500 năm trước.

Tập sách ngắn