Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Thời khóa tu tập tron… | Trang Chính | ĐẠO PHẬT Có Đường Lối… »

19 Đề Mục - Định Niệm Hơi Thở (cập nhật mới)

19 Đề mục Định Niệm Hơi Thở được Thầy Thích Thông Lạc duyệt lại trong năm 2008.  Thầy nhấn mạnh xuất xứ nguyên thủy của 19 đề mục Định Niệm Hơi Thở nầy hầu giúp những người chân tu nhận định và giác ngộ được Phật pháp chân chánh mà tu tập sớm đến bờ giải thoát.

Tập sách ngắn