Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Phần I -… | Trang Chính | Pháp Thoại - Chơn Lý … »

Pháp Thoại - Phần II - Những Gì Cần Thông Suốt để Tu Tập

Thầy Thông Lạc dạy phải thông suốt giáo pháp bằng tri kiến chân chánh.  Cộng thêm vào đó sự nhiệt tâm kiên trì áp dụng phương pháp đó vào sự tu tập hằng ngày thì con đường giải thoát sinh tử sẽ không xa!  Phần 2 nầy cũng nhiều và dài gần như phần 1 - Xin quí vị theo dõi, tôi sẽ cố gắng đưa lên hằng tuần.

Chú ý:  Để tải bài xuống, quí vị để chuột chỉ vào bài và bấm bên phải chuột, chọn "Save Target as."