Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Chơn Lý … | Trang Chính | Pháp Thoại - Không Là… »

Pháp Thoại - Được Thân Người là Khó - Gặp Chánh Pháp...

Thầy Giảng -  Được thân người là khó -  Gặp được chánh pháp lại càng khó hơn!


Chú thích:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chon "Save target as."