Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Được Thâ… | Trang Chính | Pháp thoại - Dựng lại… »

Pháp Thoại - Không Làm Khổ Mình, Khổ Người

Thầy Giảng


Chú thích:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "Save target as."