Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp thoại - Dựng lại… | Trang Chính | Pháp Thoại - Thầy Giả… »

Pháp Thoại - Thầy_Ba Bài Pháp Ngắn

Vì bài giảng hơi ngắn nhưng đầy ý nghĩa chơn lý của đạo Phật, nên 3 bài được gom lại thành một bài dưới 1 giờ phát âm.  Thầy giảng cách thức tạo đạo lực bằng pháp Như Lý Tác Ý cũng như dùng pháp nầy để chuyễn và vượt qua nghiệp nhân quả và con đường tu tập chân chính của đạo Phật.


Thầy Giảng


Chú thích:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "Save target as."