Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Thầy_Ba … | Trang Chính | Pháp Thoại - Những Gì… »

Pháp Thoại - Thầy Giảng-Tham Vấn: Pháp Hành Căn Bản

Thầy dạy tập tỉnh thức bằng phương pháp tu tập hơi thở, đi kinh hành, thân hành niệm để nhiếp tâm, an trú tâm và để khắc phục - hôn trầm, thuỳ miên, vô ký.


Thầy Giảng


Chú Ý:  Muốn tải bài xuống, xin quí vị để mủi tên chỉ vào bài và bấm bên phải của con chuột, chọn "Save target as."