Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Hình Ảnh Thầy Thích T… | Trang Chính | 10/04/26 - Sinh hoạt … »

Sinh Hoạt tu viện Chơn Như - trong tháng 3, 2009

Thầy tiếp và khai thị giáo pháp của Đức Phật để lại cho phật tử người Mỹ qua sự trợ giúp thông dịch của phật tử MT.


Ngàn dậm đường xa tìm chơn lý

Dừng lại Chơn Như pháp Thầy trao!