Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 19 Đề Mục - Định Niệm… | Trang Chính | Món Ăn Giải Thoát - N… »

ĐẠO PHẬT Có Đường Lối Riêng, Không bị ảnh huởng, Không vay mượn giáo pháp của ngoại đạo

Thầy Trưỡng Lão Thích Thông Lạc mới ấn tống một tập kinh sách ngắn.  Bài nầy nói về hành trình tu tập theo giáo pháp của Phật ngày xưa.  Một đường lối thiết thực, riêng biệt không dựa theo hay bị ảnh hưởng bởi một tôn giáo nào.  Tu tập đúng lối sẽ đưa đến cứu cánh giải thoát mà không bị mất thời gian trôi giạt, mà câu pháp cú bất diệt Thầy Trưỡng Lão Thích Thông Lạc thường kệ: 

                  Tấc bóng thời gian một tấc vàng, Tấc vàng tìm được không gì khó, Tấc bóng thời gian khó hỏi han!

Kinh sách ngắn