Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Luật Âm Dương | Trang Chính | 9/12/09 - Tham vấn: … »

Tâm Thư ngày 21-11-08 - Là đệ tử Thầy

Tâm Thư Thầy

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để chuột vào bài và bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target"