Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Thầy Giả… | Trang Chính | Pháp Thoại - Chuyễn h… »

Pháp Thoại - Những Gì Cần Tu Tập - III (tiếp theo Những gì Cần Thông Suốt I & II)

Thầy đã giảng "Những gì cần thông suốt là thông suốt" là những bài giảng về đạo đức và giới luật là giúp triển khai tri kiến để chuẩn bị vào con đường tu tập một cách ráo riết và thiết thực hơn.  Bây giờ Thầy cô động lại tất cả pháp tu để hướng dẫn tu sinh nổ lực bước vào đoạn đường cuối "Những gì cần tu tập là tu tập".  Ước nguyện sẽ có người tu chứng Vô Lậu sẽ đến với Thầy trong một ngày gần đây.


Thầy Giảng - bài 31

Thầy Giảng - bài 32

Thầy Giảng - bài 33

Thầy Giảng - bài 34 -  Định Niệm Hơi Thở

Thầy Giảng - bài 35A - Kiểm Tra tu sinh

Thầy Giảng - bài 35B - Tiếp theo

Thầy Giảng - baì 36A - Thân Hành Niệm

Thầy Giảng - bài 36B - Tâm Bất Động

Thầy Giảng - bài 37   - Thầy làm lể Thế Phát cho tu sinh

Thầy Giảng - bài 38   - Thầy dạy nử tu sinh

Thầy Giảng - bài 39   - Hạnh xuất gia là hạnh độc cư cho tu sinh nam 

Thầy Giảng - bài 40A - Tập làm chủ tâm niệm   -  Tu sinh nử

Thầy Giảng - bài 40B - Tiếp theo


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."