Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Lòng Yêu Thương - Đạo… | Trang Chính | 17/9/09 - 37 Phẩm Trợ… »

12/9/09 - Mười Hai CỬA vào ĐẠO

Một tập sách gối đầu giường mà Thầy Thích Thông Lạc đã gầy công góp nhặt và cô động lại để hầu giúp cho ai thật sự muốn tu tập thoát vòng sinh tử.


Tập sách ngắn


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin quí vị chỉ chuôt vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."