Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 12/9/09 - Mười Hai CỬ… | Trang Chính | 10/04/17 - Lòng yêu t… »

17/9/09 - 37 Phẩm Trợ Đạo

Từ bao lâu nay chúng ta ngỡ rằng 8 Chánh đạo nằm trong 37 Phẩm trợ đạo.  Bây giờ qua tri kiến giãi thoát của Thầy, Thầy đã và đang làm việc mà Đức Phật ngày xa xưa đã làm "Như người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc" (Trung Bộ Kinh.) 


Tập sách ngắn