Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Chuyễn h… | Trang Chính | 24/9/09 - Pháp thoại … »

19/9/09 - Pháp Thoại - Những bài Thầy giảng cho Phật Tử - tháng 10, 11, 12/08

Những bài sau đây Thầy tiếp và giảng cho Phật tữ trong tháng 10, 11 và 12 năm 2008.

Thầy giảng - 074

Thầy giảng - 080A - Tứ Thiền của Đức Phật

Thầy giảng - 080B

Thầy giảng - 082A - Tâm Vô Lậu

Thầy giảng - 082B

 

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để chuột chỉ vào bài và bấm bên phải của chuột, chọn "save target as."