Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 19/9/09 - Pháp Thoại … | Trang Chính | 30/9/09 - Pháp Thoại … »

24/9/09 - Pháp thoại - Những bài pháp trong tháng 1/09

Những bài pháp sau đây Thầy giảng trong tháng 1, 2009:

Thầy giảng- 084A - 5Giới - Thiện pháp của con người

Thầy giảng- 084B

Thầy giảng - 085 -  5Giới - Đạo Đức Gia Đình

Thầy giảng - 083-087 - Tập làm chủ Thân Tâm

Lưu ý:  Đẻ tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài, bấm bên phải của chuột, xong "save target as."