Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 30/9/09 - Pháp Thoại … | Trang Chính | 20/10/09 - Pháp thoại… »

12/10/09 - Pháp thoại - Những bài trong tháng 3/09

Những bài Thầy giảng trong tháng 3, 2009

Bài giảng 093 -    Ý và Tâm

Bài giảng 094A - Lòng tin và Giới đức

Bài giảng 094B - Lòng tin và Giới đức - tiếp theo

Bài giảng 096A - Tứ chánh cần

Bài giảng 096B - Nhận diện tưỡng thức, nhân quả

Bài giảng 097 -   Giáo pháp Nguyên thủy của Đức Phật: Tác ý Thân Hành Niệm bằng 3 phương pháp: 1)niệm, 2)nghĩ và 3)hướng.

Bài giảng 098 -  Pháp hành căn bản

Bài giảng 01A - Ly dục ly ác pháp -  Thầy giảng cho phật tử bên tu viện Chơn Như II (những bài nầy mới nhận gần đây)

Bài giảng 01B - Ly dục ly ác pháp - tiếp theo


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin quí vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải chuột, chọn "save target as."