Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 12/10/09 - Pháp thoại… | Trang Chính | 30/10/09 - Pháp thoại… »

20/10/09 - Pháp thoại - Những bài giảng trong tháng 4/09

Những bài giảng của Thầy Thích Thông Lạc trong tháng 4 bên tu viện I và II.


Bài giảng 100 -  Nhân quả và ngủ giới cho nhóm Pt Thanh Hóa

Bài giảng 2A  -  Những giai đoạn tu tập

Bài giảng 2B  -  Những giai đoạn tu tập - Hỏi & đáp

Bài giảng 3A  -  Đạo đức nhân bản

Bài giảng 3B -  Đạo đức nhân bản - Hỏi & đáp


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."