Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 30/10/09 - Pháp thoại… | Trang Chính | 16/11/09 - Pháp thoại… »

8/11/09 - Pháp thoại - Những bài pháp trong tháng 7/09

Những bài Thầy giảng cho tu sinh và phật tu trong tu viện Chơn Như I và II trong tháng 7, 2009

Thầy giảng - Bài 04A - Giử tâm bất động

Thầy giảng - Bài 04B - Thầy sách tấn tu hành

Thầy giảng - Bài 04C - tiếp theo

Thầy giảng - Bài 06 -  Căn Bản Tu Tập

Thầy giảng - Bài 07A - Sách tấn

Thầy giảng - Bài 07B - tiếp theo

Thầy giảng - Bài 08A - Dẫn tâm vào Bát Chánh Đạo 

Thầy giảng - Bài 08B - Thầy kể lại một đoạn tiểu sử lúc Thầy tu tập. 

Thầy giảng - Bài 004A - Tự cứu mình bằng cách thực hành giáo pháp

Thầy giảng - Bài 004B - Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 09 - Sách tấn giử Hạnh độc cư cho nhóm Bắc Ninh

Thầy giảng - Bàì 10A - Nhiệt tâm tu tập -  cho nhóm phật tử, thầy TQ ở Ninh Bình

Thầy giảng - Bài 10B - Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 10C - Tiếp theo


Lưu ý:  Để tải bài xuống xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải của chuột, xong "save target as."