Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 16/11/09 - Pháp thoại… | Trang Chính | 7/12/09 - Pháp thoại … »

3/12/09 - Pháp thoại - Những bài giảng trong tháng 9/09

Những bài pháp Thầy giảng cho tu sinh và phật tử tại tu viện Chơn Như I và II trong tháng 9, 2009


Thầy giảng - Bài 115A - Quán xét tâm niệm để ngăn và diệt những niệm bất thiện.

Thầy giảng - Bài 115B - tiếp theo

Thầy giảng - Bài 19A -  Tri kiến của đạo Phật

Thầy giảng - Bài 19B -  Những trạng thái tâm

Thầy giảng - Bài 20   -  Tự cứu mình

Thầy giảng - Bài 21A -  Tập giữ tâm bất đông thanh thản an lạc và vô sự

Thầy giảng - Bài 21B -  Dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả bằng cách phá vở thế gới siêu hình


Lưu ý:  Để tải bài xuống xin quí vị để chuột chỉ vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save target as."