Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 3/12/09 - Pháp thoại … | Trang Chính | 10/04/09 - Pháp thoại… »

7/12/09 - Pháp thoại - Những bài giãng trong tháng 10/09

Những bài pháp thoại Thầy giảng tại tu viện Chơn Như I và II trong tháng 10, 2009.


Thầy giảng - Bài 116A -  Tập làm chủ thân tâm bằng phương pháp Như Lý tác Ý

Thầy giảng - Bài 116B -  Cúng dường đúng pháp

Thầy giảng - Bài 22A   -  Thực hành pháp Như Lý Tác Ý

Thầy giảng - Bài 22B   -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 22C   -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 117   -  Thầy giãng và giãi đáp thắc mắc cho tu sĩ, tu sinh và phật tử.


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."