Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« 9/12/09 - Tham vấn: … | Trang Chính | Thầy tuyên bố Thanh Q… »

09/12/09 - Thầy thông báo: Chỉnh đốn tu viện


Thầy thông báo:  Tu viện được chỉnh đốn lại.


Lưu ý:  để tải bài xuống xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."