Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/04/14 - Pháp thoại… | Trang Chính | 10/07/24 - Chấn chỉnh… »

10/05/02 - Pháp thoại - Thầy giãng trong tháng 3/2010

Những bài pháp Thầy giãng trong tháng 3, 2010.


Thầy giảng - Bài 10-04A  -  Thầy giảng cho nhóm thanh niên HN và Phật tử.

Thầy giảng - Bài 10-04B  -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 10-04C  -  Tiếp theo phần cuối.

Thầy giảng - Bài 10-05A  -  Tu tập bằng ý thức , Thầy giãng cho phật tử và nhóm thanh niên Hà Nội

Thầy giảng - Bài 10-05B  -  Ý nghĩa của pháp danh, Thầy giảng cho phật tử và nhóm thanh niên Hà Nội.

Thầy giảng - Bài 10-06A  -  Thầy giải đáp thắc mắc cho tu sinh và thầy Chơn Thành

Thầy giảng - Bài 10-06B  -  Tiếp theo.

Thầy giảng - Bài 10-07A  -  Thầy giảng và giải đáp thắc mắc cho phật tử và nhóm thầy Thanh Quang

Thầy giảng - Bài 10-07B  -  Tiếp theo

Thầy giảng - Bài 10-07C   -  Tiếp theo phần cuối.

Thầy giảng - Bài 10-126-204-303: Thầy giải đáp thắc mắc về duyên thức trong 12 nhân duyên, nghiệp sanh đôi ...v...v..


Chú thích:  để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải của chuột, xong chọn "Save target as."