Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Sinh Hoạt tu viện Chơ… | Trang Chính |

10/04/26 - Sinh hoạt trong tháng 8-11/09

Hai khu thất cho tu sinh nữ và phật tử đã được hoàn tất sau những năm tháng hợp sức gắng công của những phật tử trợ giúp giáo pháp Thầy.

                                                                                                                 Như mái nhà khéo lợp

                                                                                                                 Mưa khó thấm dột vào

                                                                                                                 Cũng vậy tâm khéo tu

                                                                                                                 Tham dục không xâm nhập

                                                                                                                  Kinh Pháp Cú, Phẩm Song Yếu 14