Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/04/22 - Muốn chứng… | Trang Chính | 10/05/03 - LINH HỒN K… »

10/04/29 - Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sanh - Mới cập nhật

Tập sách dưới đây được Thầy Trưỡng Lão cập nhật lại cuối năm 2009:


Tạo Duyên Giáo Hóa


Chú thích:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài bấm bên phải chuột, xong chọn "Save as target."