Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/05/03 - LINH HỒN K… | Trang Chính | 10/08/27 - 37 Phẩm Tr… »

10/05/04 - Con Đường Tu Tập Giới - Đinh - Tuệ

Con Đường tu Tập Giới - Định - Tuệ  được trích ra trong 61 cuồn băng cassettes hơn 10 năm trước đây, trong đó Thầy giảng giải và thường đề cập đến 42 bài kệ - Con Tê Ngưu Một Sừng, là bí quyết thành công của thiền định.  Kinh pháp cú do H.T. Thích Minh Châu dịch dựa theo Tiểu bộ kinh trong Đại Tạng Kinh Nikaya.


42-Giai Đoạn -  Tu Tập

42-Bài Kệ - Con Tê Ngưu Một Sừng


Lưu ý: Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "Save as target."