Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/07/24 - Chấn chỉnh… | Trang Chính | 10/08/25 - Vấn Đạo: Đ… »

10/07/24 - Căn Bản tu hành - Giai Đoạn I

Bài giãng rất quan trọng những ai có ý định vào tu viện nhập thất tu tập.


Thầy giảng -  130710 - Căn bản tu hành - Giai đoạn I


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin quí vị bấm vào bên phải chuột, xong chọn "save as target."