Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/07/24 - Căn Bản t… | Trang Chính | 10/09/19 - Vấn đạo: 4… »

10/08/25 - Vấn Đạo: Định Niệm Hơi Thở, Thân Hành Niệm

Khi nào dùng Định niệm hơi thở và Thân hành niệm được Thầy giãng qua buổi vấn đạo của một cư sĩ.


Thầy giảng - Định Niệm Hơi Thở và Thân Hành Niệm


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phài, xong chọn "Save as target"