Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/05/04 - Con Đường … | Trang Chính | 10/09/19 - Giới Đức L… »

10/08/27 - 37 Phẩm Trợ Đaọ - Mới cập nhật 5/10

Thầy nhuận lại tập sách nầy trước khi tái xuất bản.  Nội dung đầy đủ, rõ ràng và thiết thực cho sự tu tập.


Tập sách:  37 Phẩm Trợ Đạo


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vi chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "Save as target."