Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Tâm Không Phóng Dật | Trang Chính | 19 Ðề Mục Ðịnh Niệm H… »

Trở về Ðạo Phật

Bài giảng Trở về Ðạo Phật của Trưởng Lão Thích Thông Lạc được ghi chép thành văn bản

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Trở về Ðạo Phật


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.