Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/08/27 - 37 Phẩm Tr… | Trang Chính | Kinh sách - Sống một … »

10/09/19 - Giới Đức Làm Người - Cập nhật và tái xuất bản

Bộ sách dưới đây được Thầy Thích Thông Lạc cập nhật lại và cho tái xuất bản.


Tập 1 -  Giới Đức Làm Người

Tập 2 -  Giới Đức Làm Người


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin quí vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."