Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/09/19 - Vấn đạo: 4… | Trang Chính | Pháp Thoại - Thầy giả… »

10/10/06 - Pháp thoại: Thầy Khai thị pháp tu

Thầy khai thị pháp tu và trả lời thắc mắc cho tu sinh vào ngày 8/9/2010.


Thầy giảng - 1

Thầy giảng - 2

Thầy giảng - 3


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."