Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 10/10/06 - Pháp thoại… | Trang Chính | Pháp Thoại - Thầy dạy… »

Pháp Thoại - Thầy giảng cho toàn thể tu sinh (28/11/2010)


Thầy giảng cho toàn thể tu sinh (28/11/2010)


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."