Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Thầy giả… | Trang Chính | Vấn Đạo - Những bài v… »

Pháp Thoại - Thầy dạy "Duyên tái sanh" cho phật tử ở CANADA (04/05/2008)


Thầy dạy "Duyên tái sanh" cho phật tử ở CANADA (04/05/2008)


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."