Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Trở về Ðạo Phật | Trang Chính | Giới Đức Làm Người »

19 Ðề Mục Ðịnh Niệm Hơi Thở

Bài giảng 19 Ðề Mục Ðịnh Niệm Hơi Thở của Trưởng Lão Thích Thông Lạc được ghi chép thành văn bản.

Ghi chú: Tu tập Định Niệm Hơi Thở cần phài liên lạc với Thầy Thích Thông Lạc thường xuyên.


Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

19 Ðề Mục Ðịnh Niệm Hơi Thở


Bản Tóm Lược - 19 Ðề Mục Ðịnh Niệm Hơi Thở


Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.