Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Vấn Đạo - Những bài v… | Trang Chính | Pháp Thoại - Cách sốn… »

Pháp Thoại - Thầy dạy tu sinh nam (02/2011)

Bài giảng 1

Bài giảng 2


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."