Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Thầy dạy… | Trang Chính | Pháp Thoại - Thầy dạy… »

Pháp Thoại - Cách sống của người tu sĩ

Bài giảng - 1

Bài giảng - 2


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."