Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Cách sốn… | Trang Chính | Pháp thoại - Sống khô… »

Pháp Thoại - Thầy dạy tu sinh nữ (02/2011)

Bài giảng - 1

Bài giảng - 2

Bài giảng - 3


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."