Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Thầy dạy… | Trang Chính | Pháp Thoại - Cách thứ… »

Pháp thoại - Sống không làm khổ mình, khổ người

Bài pháp "Sống không làm khổ mình, khổ người" đức Trưởng lão dạy ngày 27/7/2008

Bài giảng - Sống không làm khổ mình, khổ người


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."