Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp thoại - Sống khô… | Trang Chính | Pháp Thoại - Đạo Phật… »

Pháp Thoại - Cách thức tu tập tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự

Bài pháp "Cách thức tu tập tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự", đức Trưởng lão giảng ngày 25/12/2008

Bài giảng - Cách thức tu tập tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."