Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Cách thứ… | Trang Chính | Pháp Thoại - Không di… »

Pháp Thoại - Đạo Phật là đạo làm chủ 4 sự đau khổ Sinh-Già-Bệnh-Chết

Bài pháp "Đạo Phật là đạo làm chủ 4 sự đau khổ Sinh-Già-Bệnh-Chết"  đức Trưởng lão giảng ngày 29/11/2008

Bài giảng - Làm chủ 4 sự đau khổ Sinh-Già-Bệnh-Chết


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."