Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Pháp Thoại - Đạo Phật… | Trang Chính |

Pháp Thoại - Không diệt ý thức, dùng ý thức làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết

Bài pháp "Không diệt ý thức, dùng ý thức làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết" đức Trưởng lão giảng ngày 15/11/2008

Bài giảng - Không diệt ý thức, dùng ý thức làm chủ Sinh-Già-Bệnh-Chết


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."