Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« 19 Ðề Mục Ðịnh Niệm H… | Trang Chính | Thọ Bát Quan Trai »

Giới Đức Làm Người

Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Giới Đức Làm Người Tập 1


Giới Đức Làm Người Tập 2Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.