Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Giới Đức Làm Người | Trang Chính | Thời Khóa Tu Tập tron… »

Thọ Bát Quan Trai

Tập sách ghi chép những nghi thức do Trưởng Lão Thích Thông Lạc soạn thảo để giúp các Phật tử không có điều kiện đến chùa trực tiếp tu tập có thể tự hành trì tại gia.


Xin bấm vào hàng dưới đây để đọc hoặc tải bài xuống.

Thọ Bát Quan Trai

Chú ý: Quí vị cần phải có phần mềm Acrobat Reader mới xem được những bộ sách trên đây. Nếu chưa có, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về.